Regulamin sklepu internetowego "Seahorse"

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy "Seahorse", dostępny pod adresem internetowym www.seahorse.pl prowadzony jest przez Tomasza Weremko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo "Seahorse" Tomasz Weremko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1130497643, REGON 831363127.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych dobrowolnie udostępnionych przez Klienta (Polityka Prywatności), zasady wykorzystywania plików cookies oraz prawa Klienta w ww. zakresie określone są w części "Dane osobowe w Sklepie i Polityka Prywatności"

4. Wszystkie ceny, opisy produktów i usług zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 991 § 1 kodeksu cywilnego. Ceny podane na stronie, mimo regularnego uaktualniania, mogą się różnić ze względu na zmianę kursów walut, cen producentów, itp. W takiej sytuacji, przed zawarciem umowy sprzedaży poinformujemy mailowo Klienta o różnicach. 

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo "Seahorse" Tomasz Weremko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 1130497643, REGON 831363127.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.seahorse.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub poprzez indywidualne Konto klienta w Sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Wólka Tanewska, ul. Tobyłka 4, 37-410 Ulanów

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@seahorse.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 727 451 054

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

26 1140 2004 0000 3902 7918 7667 (PLN)

PL 71 1140 2004 0000 3112 0957 6911 (EUR)

kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 - 17:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

⦁ urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, laptop, smartfon.

⦁ aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

⦁ włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne o Sklepie

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, koniecznością naprawy lub aktualizacji Sklepu lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w Formularzu zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Zamieszczone poglądowe zdjęcia produktów często prezentują modele wykonane w całości, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem kupowanego towaru. Nie dystrybuujemy farb, klejów, mas modelarskich w związku z tym sprzedawane produkty nie zawierają tzw. "chemii modelarskiej".

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: konta e-mail i hasła.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu poczty e-mail) i hasła ustanowionych podczas zakładania Konta.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

⦁ w przypadku Klienta posiadającego Konto w Sklepie:

a. zalogować się do Sklepu;

b. dodać zamawiany Produkt do Koszyka;

c. wybrać "Realizuj zamówienie"

d. podać dane do wysyłki (tylko przy pierwszym zamówieniu)

e. wybrać sposób dostawy Produktu i formę płatności

f. potwierdzić zamówienie

⦁ w przypadku Klienta nie posiadającego Konta w Sklepie:

a. dodać Produkt będący przedmiotem zamówienia do Koszyka;

b. wybrać przycisk "Realizuj zamówienie"

c. wypełnić Formularz zamówienia podając wszystkie dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;

d. wybrać sposób dostawy Produktu i formę płatności;

f. potwierdzić zamówienie

2. W przypadku Klienta nie posiadającego Konta w Sklepie możliwości płatności ograniczone są do płatności z góry, tj. przelewem na konto Sprzedawcy.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

⦁ Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;

⦁ paczkomaty InPost;

2. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

⦁ Płatność za pobraniem

⦁ Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

⦁ Płatności elektroniczne (Przelewy24, Paynow, PayPal)

⦁ Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3. Dostępne formy płatności mogą ulec zmianie, szczególnie w sytuacjach, na które Sprzedawca nie ma wpływu (np. zmiany prawne). Akceptowane przez Sklep w danym okresie metody płatności pojawiają się w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu i mogą być ograniczone w zależności od wybranej formy dostawy, typu produktu czy kraju, do którego zamówienie ma zostać wysłane.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na swoim Koncie w Sklepie lub za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem lub, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane;

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.;

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Dostawa Produktu odbywa się na całym świecie z zastrzeżeniem terytoriów, gdzie dostawa nie może być dokonana z przyczyn niezależnych od sprzedawcy (np. działania wojenne, brak przewoźnika, itp). Sprzedaż Produktu poza Wspólny Obszar Celny Unii Europejskiej wymaga wcześniejszego indywidualnego uzgodnienia warunków sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

10. Dodatkowe opłaty związane z wysyłką poza teren Polski (ewentualne podatki i cła) opłacana są przez Klienta we własnym zakresie zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym terytorium.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta u Sprzedawcy jest bezpłatny.

12. Cena dostawy jest uzależniona od cenników przewoźników i może w związku z tym ulec zmianie.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy z zastrzeżeniem §10 ust.10, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności:

a) dokonanych innym sposobem niż kartą płatniczą, przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

b) dokonanych karta płatniczą, na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

3. Przy odbiorze Produktu należy sprawdzić stan opakowania przesyłki, w tym w szczególności opakowanie, czy w czasie przewozu nie doszło do jego naruszenia, zdeformowania lub uszkodzenia, a w przypadku wystąpienia takich zdarzeń do odnotowania ich na dokumencie dostawy i sporządzenia protokołu reklamacyjnego przez przewoźnika. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do odmowy odbioru przesyłki.

4. Przy odbiorze towaru dostarczonego w paczce nie uszkodzonej Klient jest upoważniony i zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela i w przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości paczki z zmówieniem, fakturą lub paragonem albo uszkodzeń Produktów mogących powstać w podczas transportu do ich odnotowania na dowodzie dostawy i sporządzonym protokole reklamacyjnym.

5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Dane osobowe w sklepie i Polityka Prywatności

§ 1

Informacje ogólne

1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.seahorse.pl

2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest

Wydawnictwo "Seahorse" Tomasz Weremko

         Wólka Tanewska, ul Tobyłka 4

         37-410 Ulanów

         e-mail: kontakt@seahorse.pl

         tel. 727 541 054

3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako „RODO”.

6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

           - prowadzenie newslettera

           - przygotowanie, pakowanie i wysyłka towarów

           - realizacja zamówionych towarów i usług

           - prezentacja oferty lub informacji

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

           - poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

           - poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§ 2

Wybrane metody ochrony danych osobowych stosowane przez Operatora 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie  standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 3

Hosting

1.. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH Sp. z o.o.

2. Dane rejestrowe firmy hostingowej:

OVH Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy: 50000,00 zł

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000220286

REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław 

OVH Sp.zoo jest spółką zależną spółki OVH Groupe SAS, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Spółek w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix

3. Pod adresem https://ovh.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

4. Firma hostingowa:

           - stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

           - stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

           - stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

           - stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

           - stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

            - stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),

            - powołała Inspektora Ochrony Danych.

5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:

            - zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

            - czas nadejścia zapytania,

            - czas wysłania odpowiedzi,

            - nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

            - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

            - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

            - informacje o przeglądarce użytkownika,

            - informacje o adresie IP,

            - informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

            - informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

§ 4

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza. W szczególności Administrator:

            a. przetwarza dane zgodnie z prawem;

            b. przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed przetwarzaniem niedozwolonym z prawem , przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

            c. przetwarza dane merytorycznie poprawne, nienadmiarowe i adekwatne do celów swojej działalności, takich jak realizowanie Umowy sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji, odstąpienie Klienta od Umowy sprzedaży;

            d. przetwarza dane nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu innym podmiotom z wyjątkiem:

            a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

            b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie;

            c. dostawców usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług;

            d. dostawców usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi wymienionemu w pkt 2 działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmieniania lub usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 4 ust.2 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku zaistnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

§ 5

Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 6

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

§ 7

Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies (pkt 8) w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.

3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies (par. 8) w urządzeniu końcowym użytkownika.

§ 8

Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

         - utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

         - realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe" (pkt 7);

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 9

Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę.

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Informacja o sposobie zbierania i publikowania opinii.

Opinie o Wydawnictwie "Seahorse"  i produktach publikowane w naszym sklepie pozyskiwane są w oparciu o system firmy TustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. Wszystkie opinie pochodzą od klientów, którzy dokonali zakupów w naszym sklepie i otrzymali indywidualną prośbę o wyrażenie opinii wysyłaną na adres e-mail zarejestrowany w naszym sklepie. Ponowna weryfikacja adresu e-mail dokonywana jest przez system firmy TrustMate S.A.